Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Equinox Autolijn B.V., gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen Equinox.
1.2      Bijzondere van de voorwaarden van Equinox afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2  Aanbiedingen.

2.1      Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2      Mondelinge aanbiedingen door Equinox of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.
2.3      Gegevens in drukwerken verstrekt door Equinox zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Equinox niet.

Artikel 3  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Equinox binden de laatste niet, voor zover ze door Equinox niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4  Overeenkomst.

4.1      De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Equinox door zijn bevestiging.
4.2      Elke met Equinox aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Equinox van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Equinox zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Equinox zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
4.3      Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Equinox bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Equinox niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
4.4      De overeenkomst en offerte omvatten alleen levering, reparatie, onderhoud en installatie van die goederen en diensten die daarin zijn gespecificeerd.
4.5      De opdrachtgever verplicht zich alle noodzakelijke maatregelen te nemen dat de werkzaamheden door Equinox zonder vertraging kunnen worden uitgevoerd, bij gebreke waarvan de opdrachtgever alle kosten die daaruit zijn ontstaan voor zijn rekening dient te nemen.

Artikel 5  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

5.1      Equinox aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
5.2      Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Equinox onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
5.3      Algemene voorwaarden worden slechts door Equinox aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6  Intellectuele eigendomsrechten.

6.1      Op alle door Equinox verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Equinox zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6.2      De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven Equinox zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6.3      Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Equinox zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7  Tekeningen.

7.1      Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Equinox zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven Equinox zijn eigendom.
7.2      Als Equinox opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan Equinox verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Equinox te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
7.3      De adviezen van Equinox ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Equinox is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met Equinox zijn producten en diensten.

Artikel 8  Leverings- c.q. opleveringstermijnen.

8.1      De overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Equinox schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Equinox zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
8.2      Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 9  Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 10  Prijzen.

10.1    Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
10.2    Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse? als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
10.3    Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 11  Aanbetaling.

Equinox is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Equinox de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 12  Annuleren.

12.1    Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Equinox reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be? of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Equinox gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Equinox als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Equinox te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
12.2    Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Equinox zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13  Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Equinox aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 14  Aansprakelijkheid.

14.1    Equinox is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

  1. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

14.2    Equinox is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Equinox of van hen, die door Equinox te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
14.3    Equinox zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf? en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
14.4    Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Equinox.

Artikel 15  Garantie.

15.1   Equinox verleent 3 jaar garantie op de door Equinox geleverde producten. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door Equinox geleverde materialen en producten en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen. De garantie vervalt indien de door @ geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt c.q. gemonteerd. De opdrachtgever is verplicht de producten te monteren volgens de bijgeleverde voorschriften.
15.2    Garantie op de door Equinox geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door Equinox gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door Equinox geleverde materialen en producten en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen. De garantie vervalt wanneer;

a. er sprake is van oneigenlijk gebruik van het product.
b. indien andere dan door de fabrikant aangeleverde aanbouwstukken zijn gemonteerd.
c. als er aan het imperiaal / side-bars / ladders veranderingen zijn aangebracht door derden.
d. bij aantoonbaar geweld en/of moedwillige schade.
e. het Edelstaal (roestvrij) behandeld is met een oppervlakte beschermde laag of coating.

  1. als aan het imperiaal / side-bars / ladders een alternatieve aanwending is toegekend.

De garantie bij imperialen vervalt wanneer;

a. er zwaardere last wordt vervoerd als aangegeven op het product.
b. als er lading vervoerd wordt dat niet geschikt is voor het imperiaal.

15.3    Opdrachtgever vrijwaart Equinox tegen alle vorderingen door derden ten gevolge van schade welke ontstaan door verkeerde montage van de geleverde onderdelen alsmede door verkeerd gebruik van de onderdelen. Wanneer Equinox aldus wordt aangeschreven tot vergoeding van geleden schade of gemaakte kosten, in de ruimste zin van het woord, verplicht opdrachtgever zich op eerste verzoek van Equinox hem onmiddellijk schadeloos te stellen.

Artikel 16  Materialen.

16.1    Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
16.2    Equinox stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Equinox is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
16.3    De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Equinox tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Equinox toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening
16.4    Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Equinox doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 17  Risico bij reparatie.

Bij Equinox in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies zal door Equinox niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat hij ter zake van schade aan of verlies van de goederen van zijn assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) zal ten laste van de opdrachtgever resp. bewaargever komen.

Artikel 18  Retentierecht.

Wanneer Equinox goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Equinox heeft dit retentierecht eveneens op de grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 19  Reclame.

19.1    Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Equinox terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Equinox wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
19.2    Equinox dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
19.3    Indien de reclame naar het oordeel van Equinox juist is, zal Equinox hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 20  Meer? en minderwerk.

20.1    Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
20.2    De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Equinox op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
20.3    Door Equinox te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 21  Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Equinox om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Equinox gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 22  Wijziging van de opdracht.

22.1    Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
22.2    Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Equinox ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
22.3    Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Equinox buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 23  Overmacht.

23.1    Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Equinox of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Equinox, ex? en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Equinox, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Equinox overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
23.2    Equinox is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 24  Eigendomsvoorbehoud.

24.1    Zolang Equinox geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Equinox.
24.2    Equinox heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
24.3    Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25  Oplevering.

25.1    Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Equinox dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Equinox schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
25.2    Kleine gebreken zullen door Equinox zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Equinox slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Equinox valt toe te rekenen
25.3    Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Equinox niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht" genoemd.

Artikel 26  Wanprestatie en ontbinding.

26.1    Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Equinox ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
26.2    Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Equinox heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

26.3    Equinox is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Equinox reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Equinox op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 27  Betaling.

27.1    Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
27.2    Equinox is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
27.3    Equinox is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
27.4    Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
27.5    Uit het enkele feit dat Equinox zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 28  Toepasselijk recht.

Op alle door Equinox gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 29  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Equinox, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Webshop

Maak jouw auto af en bestel direct

Citroen
Dacia
Ford
Hyundai
Iveco
LDV
Mercedes Benz
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Toyota
Volkswagen
Fiat
MAN

Wij staan voor je klaar

Heb je vragen? Dan staat ons team voor je klaar

Walter Smedes

Verkoop binnendienst

Durk Jan Akkerman

Verkoop binnendienst

Anton Postema

Accountmanager

Frans de Haan

Productontwikkelaar

Ronald van der Nol

Planner

Algemeen medewerker

Logistiek

Arend Bosma

Hoofd magazijn

Arjen Oosterhuis

Eigenaar

Ronald Steffens

Financieel administrateur